Home > Wat is religieus erfgoed? > Bibliotheken en archieven

Bibliotheken en archieven

Religieuze archieven

Religieuze archieven vormen een belangrijk onderdeel van het religieus erfgoed. Ze zijn de (schriftelijke) neerslag van het leven in een klooster of parochie, dienen als bron voor historisch onderzoek of hebben nog actuele administratieve waarde. Archiefzorg maakt integraal deel uit van erfgoedzorg en een verantwoord archiefbeheer garandeert mee dat het verhaal van het religieuze en/of parochiale leven in de toekomst zal kunnen verteld worden

Religieuze archieven kunnen in twee grote categorieën worden onderverdeeld: enerzijds archieven van abdijen en kloosters en anderzijds parochiearchieven . Vanaf 2004 werden de religieuze archieven in Vlaanderen in kaart gebracht door CRKC medewerkers in het kader van het DiBIKAV project (Digitale BestandsInventaris Kerkelijke Archieven Vlaanderen).

Sinds 2009 werd een deel van de werking van het CRKC, met name de zorg voor religieuze bibliotheken en archieven, overgedragen aan KADOC. Voortaan vervult het CRKC een loketfunctie binnen de eerstelijnszorg en worden de prospecties en de begeleiding ter plaatse toevertrouwd aan twee KADOC-medewerkers. Meer informatie over de concrete werking en contactgegevens van de KADOC medewerkers vindt u via deze link: http://kadoc.kuleuven.be/nl/coll/wkk.php

De hele werking rond religieuze archieven en bibliotheken wordt ondersteund door de Stuurgroep Kerkelijke Archieven Vlaanderen. In deze stuurgroep zetelen een tiental archief- en bibliotheekexperten, gemandateerd door de Vlaamse bisdommen, de Unie van Religieuzen van Vlaanderen en het CRKC. Als overkoepelend orgaan adviseert de Stuurgroep religieuze instellingen in Vlaanderen en Brussel bij de (her)bestemming van hun archiefgehelen en bibliotheekcollecties. De geformuleerde adviezen zijn niet bindend.

Religieuze bibliotheken

Religieuze instellingen beschikken vaak over bijzonder mooie of waardevolle bibliotheekcollecties. Ook collecties die geen bijzondere waarde vertegenwoordigen spelen dikwijls een rol binnen de integrale erfgoedwerking van een klooster of abdij. Ze maken immers deel uit van de erfgoedcontext en helpen mee betekenis geven. Bibliothecair erfgoed is vaak kwetsbaar erfgoed. Goede bewaaromstandigheden, verantwoord beheer en ontsluiting zijn dan ook noodzakelijk om dergelijke bibliotheekcollecties tot hun recht te laten komen.

Net zoals bij religieuze archieven werd het ‘veldwerk’ met betrekking tot religieuze bibliotheken door KADOC overgenomen en is CRKC actief op het gebied van de eerstelijnszorg. CRKC werkt ook mee aan de begeleiding van omvangrijke restauratieprojecten van religieuze bibliotheken. Informatie over (erfgoed)bibliotheken en bibliotheekzorg in het algemeen vindt u ook via de websites van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Vlaamse Vereniging voor Archief, Bibliotheek en Documentatie.